IMG-LOGO
ຟອມສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງລາວ
ຊ່ອງໃດທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ * ຕ້ອງໄດ້ປ້ອນ ຫຼື ເລືອກຂໍ້ມູນ / Fields marked with * are required
I. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / Information
     
ວັນທີເດືອນປິເກີດ
II. ຂໍ້ມູນການສຶກສາ / Education Information
III. ຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ ແລະ ທຸລະກິດ / Company and Business Information
ລົງວັນທີ
ລົງວັນທີ
IV. ທຸລະກິດ ອື່ນໆ / Business other
V. ທ່ານຮູ້ຈັກສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງລາວ (LAOSME) ໄດ້ແນວໃດ? *
VI. ຈຸດປະສົງໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ *
VII. ປະເພດສະມາຊິກ ແລະ ຄ່າສະໝັກຕໍ່ປີ *
VIII. ຊ່ອງທາງໃນການພົວພັນ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ *
             

ເອກະສານຕິດຄັດມີດັ່ງນີ້

  • ແນບໄຟລ໌ບັດປະຈຳໂຕຫລືສຳມະໂນຄົວຫລືພາສປອດ / ID Card or Passport
  • ແນບໄຟລ໌ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ / Business or Enterprise Licence
  • ແນບໄຟລ໌ໃບທະບຽນອາກອນ / Tax Registration Licence
  • ແນບຮູບຂະຫນາດ 3*4 / photo
Upload
Upload
Upload
Upload